• Profil školy

     • Profil školy

     • Typ školy

       

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice od 1.9.2005 ako plne organizovaná základná a materská škola s právnou subjektivitou.

       

      Patrónka školy

       

      je svätá sestra Faustína, ktorá pripomína ľudstvu pravdu o milosrdnej láske Boha ku každému človeku, dokonca i k najväčšiemu hriešnikovi. Jej životné krédo „Ježišu, dôverujem v Teba“ sa stalo aj krédom našej školy.

       

      Výchovno-vzdelávací proces

       

      je realizovaný v duchu kresťanskej morálky. Cieľom cirkevnej katolíckej školy je popri kvalitnom vzdelaní porovnateľnom so štátnymi školami rovnakého typu poskytovať žiakom ich zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky a tak pre spoločnosť vychovať vzdelaných ľudí s jasnou duchovnou orientáciou. Ide o rozvoj rozumových schopností žiaka, získavanie potrebných návykov v mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej výchove, výchove ku kresťanskému plneniu povinností a výchove k aktívnej činnosti v kresťanskom spoločenstve.

       

      Kvalita pedagóga

       

      Najdôležitejším článkom v dosahovaní našich cieľov je osobnosť pedagóga. Kresťanský pedagóg je odborníkom vo svojej oblasti a zároveň človekom s hlbokými morálnymi hodnotami. Pedagóg vo svetle viery chápe svoju činnosť ako osobné poslanie v rámci Božieho plánu. Je povolaný svojou prácou a životom hlásať biblickú radostnú zvesť a žiakov viesť ku Kristovi, ktorý je učiteľom všetkých.

       

      Zameranie školy

       

      • škola je otvorená pre všetky deti, rodičov, verejnosť, a to ako obsahom vzdelania, tak i formami, komunikáciou, požiadavkami zo strany rodičov,
      • škola rešpektu a tolerancie - pre úspešný vývoj dieťaťa má význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami, vlastnosťami a potrebami. Preto v škole integrujeme žiakov s poruchami učenia, správania i žiakov so zdravotným postihom,
      • škola otvorená Európe - využitím disponibilných hodín sme zvýšili počty hodín cudzieho jazyka za týždeň . Žiaci oboch stupňov majú možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku aj formou poobedňajších krúžkov,
      • škola moderných technológií a prístupov – sme bezpapierová škola, dokumentáciu vedieme elektronicky. Vo vyučovacom procese využívame moderné technológie, počítačové učebne, internet, multimédiá, interaktívne tabule.

       

      Sociálny rozmer

       

      Nevyhnutná je aj sociálna práca školy. V kresťanskej škole si musíme viac všímať rodiny v núdzi a podľa možností im účinne pomáhať. Školu navštevujú aj žiaci z málo podnetného prostredia. Do budúcnosti je nevyhnutné nájsť a využívať efektívne formy ich vzdelávania a integrácie.

       

      Škola s spoločnosť

       

      Škola nikdy nestojí mimo spoločenského diania – je práve naopak v centre pozornosti ako obce, tak aj rodičov a inštitúcií, ktoré môžu do výchovy a vzdelávania vstupovať. Jej poslaním je práca pre všeobecné dobro. Svoje aktivity, priestory, prostriedky, skúsenosti i ďalšie hodnoty dáva do služieb miestnej komunity i celej spoločnosti.

       

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 1975023