• Školský poriadok a smernice

     • Školský poriadok

     • skolsky_poriadok_2018.pdf

      1.   Úvodná časť
       1. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny je katolícka škola, riadne zriadená príslušnou cirkevnou autoritou.
       2. Škola sleduje tie isté kultúrne ciele a výchovu mládeže ako ostatné školy. Vytvára medzi žiakmi ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Dáva do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti o svete, živote a človeku, ktoré žiaci postupne získavajú. Vyznačuje sa kresťanským pohľadom na skutočnosť, ktorej stredom je Ježiš Kristus.
       3. Celkový obsah školskej výchovy (výchovný projekt) sa opiera o zásady katolíckej náuky a uskutočňuje sa v spoločenstve žiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľov, ďalšieho personálu a farského spoločenstva. Celé spoločenstvo školy tvorí duchovnú jednotu, ktorá sa upevňuje vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou.
       4. Škola uskutočňuje službu v prospech verejného dobra. Nie je vyhradená len katolíkom, aj keď žiakov formuje v duchu katolíckej viery. Do školy môžu byť prijatí aj veriaci inej kresťanskej cirkvi či náboženskej spoločnosti, aj žiaci nehlásiaci sa k žiadnemu náboženstvu, ak sú ich rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a rovnako ako ich deti ho rešpektujú.

        Organizácia vyučovania

      1. Začiatok vyučovania je o 7:50. Budova školy sa otvára pre MŠ o 7:00 a pre ZŠ o 7:30 hod.( 7:15 pre žiakov, ktorých rodičia pracujú od skorých ranných hodín). Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania. Vyučovanie sa začína aj končí modlitbou.
      2. Harmonogram vyučovacích hodín:

      1. hodina    7:50 -   8:35

      2. hodina    8:45 -   9:30
      3. hodina    9:45 – 10:30
      4. hodina  10:40 – 11:25
      5. hodina  11:30 – 12:15
      6. hodina  12:20 – 13:05

       1. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom.
       2. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb, na občerstvenie  a presun na miesto nasledujúcej vyučovacej hodiny. Počas prestávok sa žiaci riadia pokynmi dozorkonajúceho učiteľa a pravidlami bezpečnosti. V priestoroch WC sa zbytočne nezdržiavajú. Po zvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na svojom mieste s pripravenými pomôckami na príslušnú vyučovaciu hodinu. Ak trávia žiaci prestávku na školskom dvore, prezúvajú sa do topánok. Pri chladnom počasí si na seba oblečú vrchné oblečenie.
       3. Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom hodín, nesmie žiak svojvoľne opustiť areál školy. V odôvodnených prípadoch môže opustiť areál školy v sprievode pedagogického dozoru, zákonného zástupcu, alebo inej dospelej osoby.
       4. Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky, vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu v sprievode učiteľa.
       5. Po skončení vyučovania idú žiaci do školskej jedálne na obed, alebo domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove alebo areáli školy nie je do­volené.
       6. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Týždenníci zabezpečujú potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas prestávok, oznamujú neprítomných študentov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo), a plnia ďalšie pokyny vyučujúcich. V prípade, ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu 10 minút po zvonení, oznámia to týždenníci riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi.
       7. V odborných učebniach, na školskom dvore a v jedálni sa žiaci zdržiavajú iba v prítomnosti vyučujúceho, alebo pedagogického dozoru. V týchto priestoroch sa žiaci riadia príslušným prevádzkovým poriadkom, ktorý je súčasťou školského poriadku ako príloha.
       8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, alebo školského  podujatia, oznámi vopred dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi. Uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže vyučujúci. Uvoľniť na viac hodín, najviac však na 3 dni za jeden polrok môže triedny učiteľ na základe písomného ospravedlnenia od rodiča. Na obdobie dlhšie ako dva dni môže žiaka uvoľniť riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
       9. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti do 48 hodín triednemu učiteľovi. Ospravedlnenie neprítomnosti musí mať písomnú formu a zaznamenáva sa do žiackej knižky žiaka. Pri súvislej absencii zo zdravotných dôvodov sa vyžaduje potvrdenie zvoleného lekára.
       10. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesná výchova na základe vyjadrenia odborného lekára. Necvičiaci žiaci sú povinní byť prítomní na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie žiaka z účasti na týchto hodinách, ak ide o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka.
       11. Neospravedlnené hodiny sa na konci mesiaca písomne oznamujú zákonným zástupcom.

      Výchovné opatrenia za vymeškané neospravedlnené hodiny:

      • za 3 neskoré príchody na vyučovanie dostane žiak 1 neospravedlnenú hodinu,
      • za 1-6 neospravedlnených hodín za polrok – pokarhanie triednym učiteľom,
      • za 6-15 neospravedlnených hodín za polrok – pokarhanie riaditeľom školy,
      • za 16-30 neospravedlnených hodín za polrok - znížená známka zo správania na stupeň 2,
      • za  30- 60 neospravedlnených hodín za polrok – znížená známka zo správania na stupeň 3,
      • za viac ako 60  neospravedlnených hodín za polrok – znížená známka zo správania na stupeň 4.

       

      1.   Práva žiakov

       

       1. Každý žiak má právo na bezplatné vzdelanie. Výchovno-vzdelávací proces prebieha tak, aby smeroval k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových a fyzických schopností v čo najväčšej miere.
       2. Žiak má právo používať priestory a zariadenie školy podľa ich určenia.
       3. Žiak má právo primeraným spôsobom vyjadrovať svoje názory, získavať a zverejňovať informácie s výnimkou situácie, kedy by došlo k porušeniu práv alebo povesti ostatných, ohrozeniu bezpečnosti, verejného poriadku, mravov, alebo narúšaniu výchovno- vzdelávacieho procesu.
       4. Žiak má právo byť oboznámený s výsledkom hodnotenia pri ústnych odpovediach, písomných, grafických a iných  prácach, ako aj na zdôvodnenie hodnotenia
       5. Žiak má právo sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská, ak svojím správaním neruší seba, učiteľa alebo spolužiakov.
       6. Žiak má právo na prestávku v rozsahu, ako ju stanovuje školský poriadok.
       7. Žiak má právo zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti podľa vlastného výberu a možností školy.
       8. Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Výberom našej školy si každý žiak uplatňuje právo byť vychovávaný a vzdelávaný v súlade s učením Katolíckej cirkvi.
       9. Každý žiak má právo na rovnaké zaobchádzanie, na objektívne hodnotenie svojej práce a výsledkov. Zakazuje sa diskriminácia aj z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
       10. Každý žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania.
       11. Žiaden žiak nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť.
       12. Žiak má právo na dodržiavanie základných psycho-hygienických zásad a na bezpečné, čisté a hygienické prostredie.
       13. V odôvodnených prípadoch má žiak právo požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie.
       14. Žiak má právo obracať sa písomne na riaditeľa školy so svojimi pripomienkami, návrhmi alebo sťažnosťami.

       

      1.    Povinnosti žiakov

       

       1. Školská dochádzka je povinná. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie a na školské podujatie pravidelne a včas podľa roz­vrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, záujmových krúžkov a školského klubu detí je pre zapísaných žiakov povinná.
       2. Žiak je povinný nosiť na vyučovanie učebnice, školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho. Zodpovedá za zverené učebnice a v prípade straty alebo poškodenia je povinný ich nahradiť. Na každej vyučovacej hodine má žiak pri sebe žiacku knižku.
       3. Žiak sa pravidelne raz za týždeň zúčastňuje školských sv. omší v školskej kaplnke alebo v kostole sv. Anny.
       4. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak je povinný v čase svojej neprítomnosti sledovať priebeh práce v jednotlivých predmetoch a informovať sa o zadaných úlohách u spolužiakov a jednotlivých vyučujúcich. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.
       5. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
       6. Žiak je povinný počas vyučovacej hodiny sedieť slušne, sledovať priebeh hodiny, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky a počká na pokyn vyučujúceho. Počas vyučovacej hodiny nie je dovolené jesť, piť, žuvať žuvačku a zaoberať sa aktivitami, ktoré s vyučovaním nesúvisia.
       7. Žiak udržuje svoje miesto v poriadku a čistote. Šetrne zaobchádza so školským majetkom a učebnými pomôckami. V prípade, že spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť do piatich pracovných dní, prípadne do termínu dohodnutom s riaditeľom školy. Je zakázané písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok a steny. Ak sa nezistí, kto škodu spôsobil, nahradí ju kolektív triedy.
       8. Žiak je povinný chodiť do školy, na školské podujatia vhodne a čisto upravený, bez výstredných rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu. U dievčat sa požaduje prekrytie hornej a dolnej časti odevu okolo celého obvodu pása a prekrytie ramien. Výstrih oblečenia nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia. Sukňa v stoji nie je kratšia ako tesne nad kolená.. Za výstrednosť sa považujú aj pírsingy, u chlapcov náušnice, tetovanie, maľovanie, nápadné farbe­nie vlasov, lakovanie nechtov, nosenie, účesov, odevov a symbolov, ktorými sa žiak hlási k niektorej extremistickej skupine a pod. Zakazuje sa nosiť počas vyučovania čiapky a iné pokrývky hlavy akéhokoľvek druhu.
       9. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevy­hnutné hygienické potreby, ako sú zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, toaletný papier a uterák. Z hygienických dôvodov sa ako prezuvky nepoužíva športová obuv. Do prezuviek sa žiak obúva hneď po príchode do školy.
       10. V prípade, že je u žiaka zistené prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská, žiak je povinný zostať doma a podstúpiť liečbu. Pri viacnásobnom zistení (3x) tohto ochorenia u žiaka, je jeho opätovný nástup do školy možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že je spôsobilý pre návrat do kolektívu.
       11. Žiaci sa navzájom k sebe, k učiteľom a zamestnancom školy správajú zdvorilo a s úctou, nevyjadrujú sa vulgárne, zdravia učiteľov i pracovníkov školy a rešpektujú ich pokyny. Chránia svoje zdravie i zdravie ostatných. V škole a na podujatiach organizovaných školou dodržiavajú zásady spoločenského správania. V škole zdraví žiak všetkých učiteľov a zamestnancov pozdravom: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“, alebo „Dobré ráno“, „Dobrý deň“, „Na veky. Amen“, „S Bohom“, „Do videnia“. Po príchode učiteľa na vyučovaciu hodinu a pri jeho odchode z vyučovacej hodiny žiak na pozdrav vstane.
       12. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.  Bezodkladne  bude privolaný  zákonný zástupca, v prípade potreby aj zdravotná pomoc alebo polícia.
       13. Žiakom sa v škole, jej areáli a na školských podujatiach zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje, užívať drogy a iné toxické, omamné, návykové a zdraviu škodlivé látky. Žiak ich nesmie priniesť do školy, areálu, alebo na školské podujatia. Žiak pod vplyvom uvedených nápojov a látok sa nemôže zúčastniť vyučovania. Jeho neprítomnosť nie je možné v takom prípade ospravedlniť.
       14. Zakazuje sa nosiť do školy zbrane, nebezpečné látky, tlačivá, knihy a predmety, ktoré ohrozujú zdravie, mravnú výchovu a bezpečnosť spolužiakov.
       15. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení, poškodení, alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyu­čovaní škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
       16. Žiak si svoje osobné veci po príchode do školy ukladá do pridelenej skrinky, ktorá je na 1. stupni zabezpečená číselným kódom a na 2.stupni kľúčom, ktorý je povinný mať každý žiak.
       17. Žiakom sa neodporúča nosiť do školy mobilné telefóny. Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté. So súhlasom triedneho učiteľa, zástupcu alebo riaditeľa školy je možné vo výnimočných prípadoch použiť mobilný telefón počas prestávky. Ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmto pravidlom, vyučujúci mu ho zoberie a uloží na sekretariáte. Telefón bude vydaný rodičovi alebo zákonnému zástupcovi žiaka.
       18. Povinnosťou žiaka je hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu  

       učiteľovi do 5 pracovných dní.

       

      1. Práva rodičov

       

          5.1.Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a

                 vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám

                dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti: právo na slobodnú voľbu

                školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-

                vzdelávacej sústavy.

          5. 2. Zákonný zástupca žiaka má právo:

      • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s platnou školskou legislatívou v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
      • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
      • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelaní svojho dieťaťa,
      • vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy,
      • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
      • voliť a byť volený do Rady školy a Občianskeho združenia Rady rodičovského spoločenstva pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny. Jeho úlohou je finančne a materiálne pomáhať pri zlepšovaní školského prostredia, nezasahuje však do výchovno – vzdelávacieho procesu školy.

       

      1. Povinnosti rodičov

       

           6.1  Zákonný zástupca žiaka je povinný:

      • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie rodičovských povinností,
      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
      • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
      • poskytnúť škole na vyžiadanie údaje o žiakovi a jeho zákonných zástupcoch v zmysle platnej legislatívy,
      • spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvy školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom  školy a s pedagogickými zamestnancami,
      • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

       

           6.2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

                 dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu

                 nezabezpečí  inú formu vzdelávania. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a

                 vzdelávaní doloží  dokladmi v súlade so školským poriadkom.

          6.3. Podľa § 28 odst.1písm.a) Zákona č.36/2005 Z.z., o rodine, sú rodičia povinní starať sa

                 o zdravie maloletého dieťaťa. V prípade zistenia u žiaka výskytu vši a hníd sú rodičia

                 povinní neodkladne zabezpečiť liečbu – odvšivenie žiaka. Odmietnutie zabezpečenia

                 liečby je považované za porušenie zákona a riešenie tejto situácie je v kompetencii

                 zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

       

          6 4. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka nedbajú o jeho riadnu školskú dochádzku (ak

                  žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac), opatrenia školy /písomné

                  upozornenie alebo pohovor (sú bezvýsledné), riaditeľ školy to oznámi príslušnému

                  nadriadenému úradu, ktorý urobí ďalšie opatrenia podľa platných predpisov.

       

          6.5. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených hodín, dopúšťa sa zákonný zástupca

           priestupku v súlade s § 37, ods.1, písm.b, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v

           školstve a školskej samospráve, nad 100 neospravedlnených hodín sa voči zákonnému

           zástupcovi môže postupovať v súlade s §211 ods.1 písmeno e, zákona č. 300/2005 Z.z.

       

      1.  Hodnotenie a klasifikácia výchovno – vzdelávacích  výsledkov
       1. Hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením.  Žiaci 1. - 9. ročníka základnej školy sú hodnotení slovne i klasifikáciou. Predmety výchovného charakteru a predmet náboženstvo môžu byť hodnotené slovne alebo klasifikované. Rozhodne o tom riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na začiatku príslušného školského roka.
       2. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, jej výsledky sa vyjadrujú určenými stupňami na 5 bodovej stupnici:

      Stupeň 1 /výborný / Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.

      Stupeň 2 / chválitebný / Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností.

      Stupeň 3 / dobrý / Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky.

      Stupeň 4/ dostatočný / Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí na výklad a hodnotenie javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa korigovať.

      Stupeň 5/ nedostatočný / Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.

       1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a má hlavne motivačný charakter. Súhrnné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí v danom predmete.
       2. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiakov, ktoré dosiahli vo vyučovacích predmetoch, v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiakov podľa vnútorného poriadku školy.
       3. Žiak musí byt z príslušného predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom období, t.j. pri klasifikácii musí mať minimálne 2 známky z predmetu v každom polroku.
       4. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a hodnotenia a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných, grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.
       5. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov informujú zákonného zástupcu žiaka priebežne o prospechu a správaní žiaka. Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka v príslušnej pedagogickej dokumentácii a v žiackej knižke žiaka.
       6. Žiak je povinný žiacku knižku nosiť na každú vyučovaciu hodinu a  predložiť na požiadanie vyučujúcemu, dať si zapísať známky a oznamy, každý oznam alebo známku dať ihneď podpísať zákonnému zástupcovi a pravdivo informovať zákonných zástupcov o udalostiach v škole.
       7. Žiak, ktorý na konci druhého polroku mal najviac z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky. Žiak, ktorý sa bez vážnych a doložených dôvodov nezúčastní na opravnej alebo komisionálnej skúške, je klasifikovaný stupňom prospechu „nedostatočný“. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného klasifikovaného predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný. V takomto prípade opakuje príslušný ročník.
       8. Ak žiak počas polroka vymešká z určitého predmetu viac ako 1/3 vyučovacích hodín, môže mu byť nariadená komisionálna skúška. Komisionálna skúška sa uskutoční aj v prípade:
       1. ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne,
       2. ak žiak robí opravné skúšky,
       3. pri zaradení žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
       4. ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
       5. pri preskúšaní žiaka 5. až 9. ročníka pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR,
       6. ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie.
      
       
      1. Hodnotenie a klasifikácia správania

       

       1. Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania /školského poriadku/ počas klasifikačného obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:
      Stupeň 1 /veľmi dobré/ Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.
      Stupeň 2 /uspokojivé/ Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previnil, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 
      Stupeň 3 /menej uspokojivé/ Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.
      Stupeň 4 /neuspokojivé/ Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.

       

      1.   Výchovné opatrenia
       1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu, alebo za vzornú reprezentáciu školy. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvala a iné ocenenia sa podľa závažnosti udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy takto: pochvala od triedneho učiteľa, pochvala od triedneho učiteľa s vecným ocenením, pochvala od riaditeľa školy s vecným ocenením. Pochvala môže mať ústnu,  alebo písomnú formu.
       2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania, alebo vylúčeniu žiaka zo školy. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa a pokarhanie od riaditeľa školy. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

       

      1.   Bezpečnosť a ochrana zdravia

       

       1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšenej možnosti ohro­zenia bezpečnosti zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je po­vinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
       2. Je zakázané svojvoľne manipulovať s plynovými, elektrickými, tepelnými zariadeniami, s ich rozvodmi, uzávermi a ventilmi. Zakazuje sa svojvoľná manipulácia s chemikáliami a neznámymi látkami. a chemikáliami.
       3. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, s didaktickou technikou, elektronickými zariadeniami a prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a pod dozorom  učiteľa.
       4. Žiaci sú povinní triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu  ohlásiť akékoľvek poškodenie inventáru školy i skutočnosti, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Zakazuje sa manipulácia s poškodeným zariadením alebo pomôckami.
       5. V školskej budove je zakázané behať, skákať a kĺzať sa po schodoch a zábradlí, vykláňať sa z okien, vyhadzovať z okien akékoľvek predmety, strkať do spolužiakov, vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať veľké okná, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách, robiť hluk, bez príčiny púšťať vodu a vykonávať činnosti vedúce k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia vlastného i ostatných. 
       6. Žiakom sa zakazuje vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách.
       7. Žiak je povinný pri pracovnej činnosti používať predpísané alebo určené pracovné ochranné prostriedky (rukavice, okuliare, plášť..) a nosiť predpísanú obuv.
       8. Žiakom sa zakazuje v čase vyučovania alebo iného školského podujatia piť nepreverenú vodu a konzumovať neznáme jedlo.
       9. Na exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, kultúrnom podujatí, účelovom cvičení, v školskom klube detí, v materskej škole, na krúžkoch a na ostatných školských podujatiach žiaci dodržujú  okrem  zásad  uvedených  v školskom  poriadku aj osobitné bezpečnostné predpisy, všetky pokyny vyučujúcich  alebo iných vedúcich. Žiaci dodržiavajú bezpečnostné predpisy aj pri presune a doprave na tieto podujatia,  po skončení  podujatí a presune späť na určené miesto.
       10. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vy­učovania, žiaci sa zhromažďujú pred budovou školy alebo na určenom mieste. Podobne sa postupuje pri Didaktických hrách a Účelo­vých cvičeniach.
       11. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskom podujatí, pri výchovných akciách organizo­vaných školou a výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia ko­najúci dozor. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej výchovy.
       12. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec; ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem   pedagogického zamestnanca zabez­pečená účasť ďalšej plnoletej osoby.V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyuču­júceho,    dozorkonajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
       1. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Učiteľ žiakovi nepodáva lieky. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď so zamestnancom školy alebo so zákonitým zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úra­zov. Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa „Záznam o úraze“.

       

      1.   Záverečné ustanovenia

       

       1. Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy po prerokovaní pedagogickou radou školy.
       2. S obsahom školského poriadku sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine a oboznámenie potvrdia podpisom.
       3. Rodičia sa majú možnosť oboznámiť so školským poriadkom na septembrovom rodičovskom združení, na internetovej stránke školy, na riaditeľstve školy, alebo na nástenke.
       4. O porušení školského poriadku sú zákonní zástupcovia informovaní telefonicky, písomne alebo osobne pri predvolaní.
       5. Školský poriadok bol prerokovaný na Rade školy 26.6.2018
       6. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 27.08.2018.
       7. Školský poriadok nadobúda účinnosť 3. septembra 2018.
       8. Dňom účinnosti tohto školského poriadku stráca platnosť predchádzajúci školský poriadok zo dňa 04.09.2017
       9. Školský poriadok vydáva Mgr. Mária Exnerová, riaditeľka školy.