• Prevádzkový poriadok

     • CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Majer 5 , 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka

       

       

       

       

       

       

       

       

      Prevádzkový poriadok

        pre základnú školu

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Vypracovaný dňa.............................                    Posúdený dňa..........................

       

      Pečiatka a podpis prevádzkovateľa         

       

       

       

       

       

       

       

      Prevádzkový poriadok   zariadenia pre deti a mládež  je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z o ochrane podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade  s  § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

       

       

      Obsah :

       

      A   Identifikačné údaje prevádzkovateľa  zariadenia

      B   Druh výchovno - vzdelávacieho zariadenia
      1. Kapacita zariadenia  zodpovedajúca  veľkosti vnútorných priestorov základnej školy

       C   Organizácia prevádzky základnej školy

      1. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
      2. Organizácia režimu dňa
      3. Rozvrh hodín
      4. Odborné učebne a ich vybavenie
      5. Kancelárske priestory
      6. Šatne na odkladanie vecí
      7. Opatrenia  na predchádzanie nadmernej statickej záťaže
      8. Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
      9. Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia
      10. Podmienky pohybovej aktivity
      11. Zabezpečenie stravovania
      12. Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia
      13. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody, vykurovanie , osvetlenie
      14. Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia
      15. Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob,  ich čistenie a dezinfekcia

      D  Pokyny pre zamestnancov, vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad žiakmi

      E   Pokyny pre návštevníkov

      F   Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

      G  Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

       

      1. Identifikačné údaje

      Názov prevádzky: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny – Dlhá Lúka

      Adresa školy: Majer 5, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka

      IČO: 420 27 136    DIČ: 20 22 04 15 38

      Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, 041 83

      Štatutárny zástupca: riaditeľ školy – Mgr. Martin Šmilňák

      Druh zariadenia: základná škola

      Tel./fax: 054/ 4726311

      Webová stránka: www.czssfdl.edupage.org

      E-mail: czssf@centrum.sk

      Posudok orgánu na ochranu zdravia ľudí:

       

      1. Druh výchovno-vzdelávacieho zariadenia

      Cirkevná základná škola v Dlhej Lúke zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces pre žiakov plniacich si desaťročnú povinnú školskú dochádzku.

      1. Kapacita zariadenia zodpovedajúca veľkosti vnútorných priestorov – opis priestorov základnej školy

      Budova ZŠ je dvojpodlažná v dobrom technickom stave po rozsiahlej rekonštrukcii a prístavbe, pravidelne udržiavaná, esteticky upravená a bez závad, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov.

       

      Na prízemí budovy sa nachádzajú:

      - učebne pre 1.-9.ročník

      - počítačová učebňa

      - školská jedáleň

      - kuchyňa

      - dva kabinety pre učiteľov

      - sklad

      -  ekonomat

       

      - zariadenia pre osobnú hygienu (WC)

      - kabinet fyziky

      - plynová kotolňa

      - kaplnka

       

       

       

      Na prvom poschodí sa nachádzajú:

      - dve oddelenia MŠ

      - zborovňa

      - riaditeľňa

      - kancelária(ekonomický a administratívny úsek) 

      - registratúrne stredisko.

       

       

      Areál školy je ohradený, vstup je možný cez 1 veľkú bránu a 1 malú bránku. Využíva sa na vyučovanie telesnej výchovy, na záujmovú činnosť ŠKD, ako oddychová zóna a športoviská žiakov.  V areáli sa nachádza:

      - viacúčelové ihrisko - oddychová zóna

      - trávnaté plochy – oddychové zóny so stromami a krami.

       - detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami – pre MŠ - severná strana

       

       Kapacita zariadenia:

       

      Učebňa -

      1,65 m2 na žiaka

      Najvyšší

      Počet

      žiakov

      Počítačová

      Učebňa –

      2 m2 na žiaka

      Najvyšší

      Počet

      žiakov

       

      WC chlapci/ muži*

       

      WC dievčatá/ ženy*

      1.stupeň

      3 učebne

      50,5 m2

       

      30 žiakov

       

      -------------

       

      ------------

      1 záchodová kabína

      3 záchodové kabíny

       

      1 učebňa  44,46 m2

       

      26 žiakov

       

      ------------

       

      ------------

      3 pisoárové státia

       

      -----------

       

       

      ------------

       

      ------------

       

      -----------

       

      ------------

      2 umývadla

      3 umývadla

      2.stupeň

      3 učebne 47 m2

       

       

      28 žiakov

      1 učebňa 46,5 m2

       

       

      23 žiakov

      1 záchodová kabína

      2 záchodové kabíny

       

      1 učebňa 46 m2

       

      27 žiakov

       

      ------------

       

      ------------

      2 pisoárové státia

       

      -----------

       

      1 učebňa 50 m2

       

       

      30 žiakov

       

      -----------

       

      ------------

      2 umývadla

      2

      umývadla

      Dospelí

       

      ------------

       

      ------------

       

      ------------

       

      ------------

      1 záchodová kabína

      1 záchodová kabína

       

       

       

       

       

      1 umývadlo

      1 umývadlo

      *Pozn. 80 chlapcov -1 záchodová kabína, 20 chlapcov – 1 pisoárové státie, 20 dievčat – 1 záchodová kabína, 20 žiakov – 1 umývadlo, 20 dospelých osôb – 1 záchodová kabína, 1 umývadlo. Odvetrávanie je zabezpečené oknami.  Najmenšia svetelná výška miestnosti je 3000 mm, tak aby mal každý žiak objem vzduch 5.3 m3 (MZ SR č.532/2002).

       

      1. Organizácia prevádzky základnej školy
      1. Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti

      Realizuje sa v škole v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z., Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

      1. Organizácia režimu dňa

      Východiskom pre organizáciu prevádzky je prevádzkový poriadok, vnútorný školský poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok, prevádzkové poriadky odborných učební, prevádzkový poriadok ŠJ.

      Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:45 hod. do 18:30 hod. Budovu ráno otvára školník a večer zatvára upratovačka.

      Organizácia vyučovania :

        Dopoludnia :

       1. hodina 7.50 – 8.35  

       2. hodina 8.45 – 9.30

       3. hodina 9.45 - 10.30

       4. hodina 10.40 – 11.25

       5. hodina 11.35 – 12.20

       6. hodina 12.30 – 13.15

      Organizácia činnosti ŠKD: 

      Popoludňajšia činnosť ŠKD 11:25 – 16:00 hod.  –  po úprave učebne pre činnosť ŠKD a podlaha sa vybaví kobercom.

      Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín na daný školský rok a rozpisom dozoru vyučujúcich, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

      Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach a na ihrisku v areáli školy, poprípade na exkurziách, vychádzkach a výletoch.

       Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach, prípadne na chodbách. Malé prestávky, trvajú 10 minút, využívajú žiaci na vykonanie osobných potrieb, prípravu na ďalšiu hodinu, krátky oddych a pohyb. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Po 2. vyučovacej hodine je 15 minútová prestávka – počas nej žiaci desiatujú. V priaznivom počasí môžu tráviť prestávku na školskom dvore pod kontrolou vyučujúcich, ktorí vykonávajú pedagogický dozor. V nepriaznivom počasí sú žiaci na chodbách triedy.

      1. Rozvrh hodín

      Pri zostavovaní rozvrhu hodín sa prihliada na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a týždni. Za zostavenie rozvrhu hodín zodpovedá zástupkyňa riaditeľa školy. Pri vyučovaní učitelia zohľadňujú schopnosť koncentrácie žiakov na vyučovaní a pedagogické požiadavky na hodinu.

      1. Odborné učebne a ich vybavenie

      Odborná počítačová učebňa bola vybudovaná tak, aby spĺňala všetky požiadavky pre zdravý vývoj žiaka. Kapacitne je určená na vyučovanie predmetov, kde sa triedy delia na skupiny.

      1. Kancelárske priestory

      V priestoroch budovy školy sú účelne rozmiestnené, vybavené potrebnou technikou a nábytkom, estetické a spĺňajúce požiadavky psychohygieny práce.

      - kancelária riaditeľa školy

      - kancelária pre administratívu

      - zborovňa

          6.  Šatne na odkladanie osobných vecí

      Šatne pre žiakov: vybavené skrinkami na chodbe pri triede pre každého žiaka, zabezpečené kľúčmi na zamykanie (2. St.), bezpečnostným kódom (1. St.) a lavičkami.

      1. Opatrenia na predchádzanie nadmernej statickej záťaže

      Každá trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných typov lavíc vhodného školského nábytku. Veľkostné typy školského nábytku a ergonomické zásady práce žiakov v sede sú uvedené v prílohe (MZ SR č. 527/2007).  Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku ako aj počas školského roku. Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach, ľavorukí žiaci pri okne.

      Každý vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne držanie tela pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy telesnej výchovy. Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania.

       

      1. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia u žiaka počas vyučovania

      Pri výskyte akútneho ochorenia alebo alebo prenosného parazitárneho ochorenia žiaka počas vyučovania je každý vyučujúci povinný upovedomiť o tejto skutočnosti triedneho učiteľa, v prípade parazitárneho ochorenia izolovať chorého od ostatných žiakov.

      Pri poskytovaní pomoci konáme uvážene podľa závažnosti udalosti:

      - izolujeme žiaka v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci

      - zabezpečíme potrebné pohodlie a podľa potreby prísun tekutín, lieky nepodávame,

      - poskytneme prvú pomoc,

      - privoláme rýchlu zdravotnú službu,

      - oznámime udalosť zákonným zástupcom žiaka (telefonicky).

      V období chrípky riaditeľ školy konzultuje zatvorenie školy s príslušným RUVZ. V zmysle metodic. pokynu MŠ SR č. 15/2005. Pri konaní plaveckého výcviku, v prípade školy v prírode, alebo lyžiarskeho kurzu riaditeľ školy takisto musí požiadať o jeho schválenie RUVZ. Vyučujúci, ktorý vykonával dozor, alebo mal vyučovaciu hodinu počas ktorej žiak utrpel úraz, zapíše registrovaný a neregistrovaný úraz do zošita s úrazmi uložený u zástupkyne školy, poverený administratívny zamestnanec registrovaný úraz zaeviduje na internetový portál.

      Každý žiak je povinný mať hygienické vrecko, ktoré obsahuje mydlo, uterák a hygienické vreckovky.

      Priebežnú kontrolu hygienických vreciek zabezpečuje triedny učiteľ.

      Každý žiak má v žiackej knižke telefonické kontakty na rodičov, ktoré sú zapísané aj v katalógovom liste žiaka a v informačnom systéme školy - aSc Agende. Triedne výkazy sú uložené v zborovni.

      Pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia (zavšivenie – pedikulóza) v triede triedny učiteľ informuje vedenie školy a bezodkladne aj zákonného zástupcu žiaka. Vedenie školy bezodkladne informuje ostatných vyučujúcich. Triedny učiteľ písomne na túto skutočnosť upozorní rodičov všetkých žiakov triedy s výskytom vší.

       

       

      1. Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia

      Pedikulóza – zavšivenie

      Pedikulóza - zavšivenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodca pedikulózy - voš detská (Pediculus capitis), cudzopasník živiaci sa krvou hostiteľa, je schopný parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Samček dosahuje veľkosť 2-3 mm, samička 2,9-3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a saniu. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2-3 hodiny. Samičky kladú denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 ˚C za 13-19 dní, pri teplote 30˚C za 7-14 dní). Vývoj vší z vajíčok cez larválne štádia až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní, jeho dĺžka závisí od teploty (pri teplote 28-30˚C trvá vývoj 18-22 dní, pri 37˚C 14-15 dní). Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. Za život nakladú asi 100-140 vajíčok. Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek. Od zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa od začiatku zavšivenia až do doby jeho likvidácie.

       Prenos: Vši sa šíria v ľudskej populácii hlavne pri priamom styku, zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kefiek, čiapok, šálov, osobnou alebo posteľnou bielizňou). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. 

      Diagnostika: Na diagnostiku zavšivenia slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej zavšivenosti je nález živých lezúcich vší. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

       Opatrenia, ktoré je nutné vykonať

       Opatrenia v rodine:

       Dieťaťu a všetkým rodinným príslušníkom je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam, dostupným na trhu a to podľa návodu výrobcu. Šampón sa podľa návodu aplikuje na vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechá sa pôsobiť a opláchne sa čistou vodou. Potom sa šampón aplikuje druhýkrát, opäť sa nechá pôsobiť (podľa návodu) a dôkladne sa opláchne čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe nadväzujúce aplikácie nevyhnutné, s výnimkou u prípravkov, ktoré si na základe návodu výrobcu tento postup nevyžadujú. Na zabezpečenie spoľahlivého účinku (na likvidáciu lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je použitie šampónu potrebné po 8 – 14 dňoch opakovať. Kúru je dôležité aplikovať naraz a všetkým členom rodiny! Po vykonaní dezinsekcie šampónom, resp. iným účinným prostriedkom môže ísť dieťa ďalší deň do kolektívu. Ďalej je potrebné vykonať nasledovné:  Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.  Čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom na lezúci hmyz.

      Zásadné je zabezpečenie primeranej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

       

      1. Podmienky pohybovej aktivity

      Na vyučovanie hodín telesnej výchovy sa využíva  vonkajší areál – zatrávnené ihrisko, viacúčelové ihrisko s betónovým povrchom. Vyučujúci telesnej výchovy dbajú na dodržiavanie správnej skladby hodiny a aktívne zapájanie sa detí. Starostlivosťou o vonkajší areál je poverený školník, ktorý zabezpečuje kosenie trávnatej plochy minimálne jedenkrát mesačne v letnom období, príp. podľa potreby. Na severnej strane je 500 m2 detské ihrisko, na južnej strane cca. 3500m2.

      1. Zabezpečenie  stravovania

      Škola má vlastné zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje stravovacie služby a pitný režim pre žiakov základnej školy, deti materskej školy, zamestnancov. Školská jedáleň a výdajňa stravy majú vlastný prevádzkový poriadok.

      Žiaci majú po 2. vyučovacej hodine od 9:30 do 9:45 hod. 15 minútovú desiatovú prestávku. Na obed do školskej jedálne žiaci prichádzajú po 5. a 6. vyučovacej hodine. Obed sa vydáva od 11:30 hod. do 14:00 hod.

      Učitelia vykonávajúci dozor v jedálni vedú žiakov k správnym stravovacím návykom, vrátane kultúry stolovania a dodržiavania zásad čistoty rúk.

      V každej triede je umývadlo a prívod pitnej vody. Súčasťou obeda v školskej jedálni sú vždy 2 dcl čaju, ovocného, mliečneho alebo iného výživovo hodnotného nápoja. Na potrebu piť, žiakov upozorňuje dozorkonajúci učiteľ, v ŠKD vychovávateľka.

      1. Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia

      Škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách. Program sa volá Ovocie do škôl za podpory vlády SR a EU.

      V súlade z programom Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2013 sa aj naša škola zapojila do programu „školy podporujúce zdravie“.

      Dôraz kladieme:

      • Rozvoj telesného vývoja detí a mládeže  (zisťovanie trendov v ich telesnom raste a vývine)
      • Zlepšenie stravovacích zvyklostí a výživových preferencií
      • Vytváranie zdravého životného prostredia, jeho tvorba a ochrana
      • Racionálna životospráva, pitný režim, zdravý životný štýl
      • Podpora a ochrana zdravia, otužovanie, prevencia ochorení
      • Podpora pohybových aktivít a športu, rozvíjanie telesnej zdatnosti
      • Humanizácia a demokratizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
      • Environmentálna a ekologická výchova a vzdelávanie, environmentálne zdravie
      • Zvyšovanie bezpečnosti pri práci, znižovanie rizika úrazov, prvá pomoc
      • Aktívne využívanie voľného času
      • Podpora duševného zdravia, výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálne zdravie
      • Prevencia závislostí

       

      Cieľom je budovať zdravú uvedomelosť detí a mládeže, ich emócií, hodnotovej štruktúry, orientácii osobnosti, zlepšovať ich pohotovosť a schopnosť správať sa v rôznych životných situáciách a vzťahoch. K budovaniu individuálnej zodpovednosti za vlastné zdravie.

       

      V škole sa uplatňuje zákon MZ SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov. V areáli školy, aj v budove školy je zákaz fajčiť. Žiakov, zamestnancov aj návštevníkov na to upozorňuje príslušná nálepka hneď na vstupných dverách.

       

       

      1. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody, vykurovanie, osvetlenie

      Pitná voda je zabezpečovaná centrálne, napojením na verejný vodovod Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Bardejove. Dodávaná je tak, aby na jedného žiaka bolo najmenej 25 l vody na jeden deň. Ohrev teplej vody je zabezpečený centrálne.

      Odkanalizovanie – verejná kanalizácia.

      Budova CZŠ s MŠ je vykurovaná plynom tak, aby bola zabezpečená teplota učební najmenej 20 oC a chodieb a záchodov najmenej 15 oC. Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie zariadenie sa môže prevádzkovať ak teplota vzduchu v učebniach neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 oC alebo ak teplota vzduchu neklesne v jednom dni pod 16 oC.

      Pri osvetlení učební využívame predovšetkým denné svetlo – oknami a v prípade potreby umelé svetlo – stropné svietidlá.

       

       

      1. Zabezpečenie čistoty a údržby priestorov školy

      Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje školník. Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú prostredníctvom špecializovaných firiem.

      Čistotu jednotlivých priestorov školy zabezpečujú upratovačky v zmysle ich pracovnej náplne a vnútorného poriadku ZŠ. Udržujú zverené priestory v poriadku a čistote tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov školy, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte.

      Všeobecné povinnosti upratovačiek:

      Hlavnou povinnosťou je udržiavať školské miestnosti v náležitej čistote, vo vzornom poriadku, aby sa zdravie žiakov a zamestnancov čo najviac chránilo.

      Denne:

      - vyvetrať miestnosti, vyumývať vnútro aj povrch lavíc, na vlhko utrieť parapetné dosky, poutierať prach na všetkých predmetoch v triede, dbať o čistotu umývadiel, dverí a radiátorov, vyumývať triedy, popolievať kvety

      -teplou vodou a čistiacimi prostriedkami umyť podlahy WC a dezinfekčným prostriedkom sedadlá záchodov

      - na svojom úseku prekontrolovať vypnutie elektrických spotrebičov a pozatvárať všetky okná

      - uzatvára bránku v oplotení

      Týždenne: umyť kľučky dverí v záchodoch dezinfekčným prostriedkom

      Polročne: umyť okná a ošetriť nábytok

      V prípade potreby upratovať po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov, oznamovať zistené závady na školskom zariadení, ktoré si vyžadujú údržbárske práce.

      Starostlivosť o vonkajšie plochy:

      Starostlivosť o vonkajšie rekreačné, športové a iné plochy má na starosti školník.

      Denne v ranných hodinách kontroluje školník čistotu a bezpečnosť školského dvora a chodníkov (vyzbiera papiere, v zimnom období zabezpečí bezpečnosť chodníkov, odhŕňa sneh, posýpa chodníky). Okolie vchodu do budovy zametajú a umývajú upratovačky. Školník rezom upravuje kríky a stromy, odstraňuje nečistotu zo športovísk.

      Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, osobitne na zariadenia na osobnú hygienu a podlahy a osobitne na pracovné plochy a nábytok, okná. Čistiace pomôcky sa čistia horúcou vodou a dezinfikujú. Čistiace a dezinfekčné pomôcky a prostriedky sú uložené v miestnosti upratovačiek, vždy mimo dosah detí.

       

      1. Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob

      Odpady z miestností školy a zariadení vynášajú upratovačky do kovových odpadových nádob, ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti pri budove školy a po naplnení ich školník pripraví na určenom mieste na vývoz. Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob zabezpečuje firma Bapos  Bardejov raz za týždeň. Elektronický odpad a nebezpečný odpad odovzdáva škola v rámci spoločného separovaného zberu v obci.

       

      1. Pokyny pre zamestnancov, vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad žiakmi

      Pedagogickí zamestnanci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas prestávok a taktiež počas obeda spracovaný harmonogram, ktorí sú povinní dodržiavať. V prípade absencie učiteľa určí zástupkyňa ZŠ náhradný dozor. Samostatne sú spracované povinnosti všetkých zamestnancov v rámci ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci vnútornou smernicou riaditeľa školy. Taktiež sú učitelia oboznámení s metodickým usmernením MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

       

      1. Pokyny pre návštevníkov

      Vstup do objektu školy cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy alebo jeho zástupcu. Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb v priestoroch školy. Zákonní zástupcovia žiakov nesmú svojimi návštevami rušiť vyučovací proces, ale dohodnú si s učiteľom stretnutie tak, aby ich návšteva vyučovací proces a povinnosti učiteľa nenarušovala.

       

      1. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárii

      V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i žiaci rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

      V škole je spracovaná kompletná dokumentácia protipožiarnej ochrany. Zamestnanci školy sú pravidelne školení. V budovách sú označené požiarno - evakuačné plány, únikové cesty a je stanovená protipožiarna hliadka. Škola má zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. Hasiace prístroje sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za dodržiavanie predpisov PO. Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť na sekretariát, vedeniu školy. Pri evakuácii postupovať podľa pokynov a plánu, ktorý je na každom poschodí. Pre prípady mimoriadnych udalostí a havárií v škole je zriadená protipožiarná  hliadka , ktorej členovia sú:

      Vedúci protipožiarnej hliadky: Jana Klesiková

      Členovia hliadky:  Mgr. Marián Jurčišin – Kukľa

                                      Mgr. Martin Demský

      Škola má spracované vnútorné smernice pre úsek BOZ, PO, CO, ktorými sa riadi.

       

      1. Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

      Integrovaný záchranný systém: 112

      Hasičský a záchranný zbor: 472 22 22

      Pohotovostná služba elektrárne: 051/741 42 11, 0820 727 475, 051/ 77123 61

      Pohotovostná služba plynárne:  474 85 03, 472 27 66, 055/ 622 76 47

      Pohotovostná služba vodárne: 472 24 32, 472 43 13, 472 43 15

      Polícia: 158, 112,

      Záchranná služba: 155, 478 81 21

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove – oddelenie hygieny detí a mládeže: 488 07 12

        

                              Tento prevádzkový poriadok je záväzný!

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      PRÍLOHA:

       

      Tabuľka veľkostí školského nábytku

      Výška sedadla stoličky

      ( mm )

      Výška dosky stola

      (  mm )

      Výšky detí

      ( cm )

      260

      460

      100,0 – 112,5

      300

      520

      112,5 – 127,5

      340

      580

      127,5 – 142,5

      380

      640

      142,5 – 157,5

      420

      700

      157.5 – 172,5

      460

      760

      172,5 a viac

       

       

      Požiadavky na nábytok pre prácu žiakov  v sede:

      1. Výška sedadla sa má rovnať dĺžke predkolenia zväčšenej o výšku nízkeho opätku ( 1 cm – 2 cm), t. j. chodidlá sa pri zadnom sedení bez námahy a celou plochou dotýkajú podlahy.
      2. Hĺbka sedacej plochy má podopierať najmenej 2/3 dĺžky stehna a pri zadnom sedení sa nesmie predný okraj sedadla dostať až do podkolennej jamky.
      3. Šírka sedacej plochy musí zodpovedať šírke sedu ( panvy ) zväčšenej o 5 cm až 6 cm pre odev a postupnú deformáciu mäkkých tkanív sedením.
      4. Vzhľadom na potrebnú stabilitu užívateľa je potrebný sklon sedacej plochy smerom k operadlu o 2o až 3o.
      5. Horná hrana operadla má podopierať chrbát vo vzdialenosti 4 cm až 5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má byť 16 cm až 17 cm nad sedadlom.
      6. Tvarovanie sedacej aj opornej plochy má kopírovať povrch tela.
      7. Pracovná plocha stola sa má nachádzať vo výške lakťov voľne spustených ramien sediaceho žiaka.
      8. Materiál sedadla a operadla nesmie byť pocitovo nepríjemný, studený a musí sa dať ľahko čistiť.
      9. Stolička ( celý komplet školského sedacieho nábytku ) musí mať potrebnú stabilitu.
      10. Najmenej namáhavé je sedenie v miernom predklone, vzpriamená poloha vyžaduje zvýšenú námahu.
      11. Odporúča sa funkčné striedanie polôh.