• Aktuality

     • Nadpis

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva je od 1. septembra 2016 súčasťou našej školy aj Centrum voľného času. Činnosťou CVČ budú popoludňajšie záujmové krúžky, ktoré Vám ponúknu naši

      učitelia. Súčasťou CVČ sú aj poplatky. V našej škole budú nasledovné:

      žiak odovzdá škole

      mesačný poplatok

      vzdelávací poukaz a prihlášku do CVČ

      0 €

      iba prihlášku do CVČ

      1 €

       

      V školskom roku 2017/2018 CVČ navštevuje 140 žiakov, ktorí si môžu vybrať z 15 záujmových utvarov. 

       

      Záujmový útvar

      Tematická oblasť výchovy

      Pohybové hry

      telesná a športová

      Druhácke popoludnie

      vzdelávacia

      Angličtina hrou

      spoločensko - vedná

      Krúžok varenia

      pracovno - technická

      Tvorivo bádateľský

      prírodno - environmentálna

      Prírodovedný

      prírodno - environmentálna

      Cvičenia z matematiky

      vzdelávacia

      Doučovanie zo SJL

      vzdelávacia

      Turistický krúžok

      telesná a športová

      Hudba a jazyk

      esteticko - kultúrna

      Krúžok IKT pre začiatočníkov

      spoločensko - vedná

      Zábavné popoludnie

      prírodno - environmentálna

      Šikovné ruky

      pracovno - technická

      Škola hrou

      vzdelávacia

      V prípade finančnej náročnosti záujmového krúžku môže určiť vedúci krúžku výšku mesačného poplatku.

      ZIADOST_CESTNE_PREHLASENIE__pre_CVC_CZS_s_MS_sv._Faustiny_2016.pdf