• ŠKD

     • Nadpis

     • Organizácia a činnosť ŠKD (Školský klub detí)

      vedúca ŠKD Mária ŠIMCOVÁ

      Prevádzka školského klubu začína od 11. 00 hod. do 16.30 hod. 

      ŠKD sa nachádza v triedách na I. stupni ZŠ .

      V školskom roku budú v prevádzke 2 oddelenia.

      ŠKD 1. oddelenie v triede 4.A  vychovávateľka Mária ŠIMCOVÁ 

      ŠKD 2. oddelenie v triede 1.A  vychovávateľka Mgr. Natália HIRČÁKOVÁ

      Oddychové činnosti  majú charakter prechádzok, voľných rozhovorov, individuálnej záujmovej činnosti – čítanie, zberateľstvo, hudobné činnosti, pracovné činnosti. V súčasnej dobe sa uplatňujú aj  špecifické relaxačné techniky, primeraný autogénny tréning a pod. Do režimu ŠKD sú zaraďované kedykoľvek, podľa potreby detí, aj individuálne. 

      Rekreačné činnosti obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity. Slúžia k odstráneniu únavy z vyučovania a k odreagovaniu. Mali by sa realizovať vonku. Zaraďujeme sem telovýchovné aktivity, športové, turistické aktivity a manuálne práce. Sú dôležité pre zdravý duševný a telesný vývoj.

      Záujmové činnosti sa podieľajú  na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí. Sú to spoločenskovedné, prírodovedné, pracovno-technické, telovýchovné, športové a esteticko-výchovné činnosti.
       

      Príprava na vyučovanie je charakterizovaná individuálnym prístupom k deťom, nadväzovaním spolupráce s učiteľmi a rodičmi detí. Sú tu činnosti odlišné od vyučovania ako napr. didaktické hry a záujmové činnosti dávajúce možnosť praktickej aplikácie vedomostí, ich rozširovanie a prehlbovanie.

       

          Školský klub ponúka celú škálu rôznych voľno-časových aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú voľný čas detí a učia ich využívať voľný čas plnohodnotne.Školský klub zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, vedie k sebaobslužným činnostiam, realizuje verejnoprospešné činnosti, pripravuje na vyučovanie didaktickými hrami, zabezpečuje sebarealizácie dieťaťa,socializáciu dieťaťa formou spoločenských vzťahov a umožňuje individ. prístup k deťom. 

       V priebehu roka  nacvičujeme programy na Deň matiek a otcov, vianočné besiedky, akadémie.

      Pracujeme s počítačmi, vyrábame výrobky, darčeky z rôznych materiálov, robíme s deťmi výzdobu tried a školy v jednotlivých ročných obdobiach

      Mesačný poplatok za ŠKD je školskom roku 2017/2018    5,- €

      Rocny_plan_2018-2019.pdf