• Stravovanie

     • Nadpis

     • STRAVA:  

      JEDÁLNY LÍSTOK  http://www.eskoly.sk/panska2420

      V čase neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odhlasiť dieťa zo stravy najneskvôr do 7:30 hod. u vedúcej ŠJ a to buď telefonický na tel. čísle 907942787, 054/4723724, alebo cez web stránku školy.

      POPLATKY:

      Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou :

          12 € mesačne

      Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

      a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,

      b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

      Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

      a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

       

      ZRŠ  POPLATKY:

      Prvý polrok: 8€

         Druhý polrok: 8€