• Čo ponúkame

     • Nadpis

     • Naša materská škola, ako inštitúcia predprimárneho vzdelávania podporuje celostný osobnostný rozvoj dieťaťa nielen vlastnými možnosťami, ale aj spoluprácou s rôznymi inými inštitúciami a externými spolupracovníkmi.

      Svoje výsledky a výtvory tvorivej aktivity majú možnosť deti prezentovať na regionálnej i úrovni. Pravidelne sa zúčastňujeme na rôznych kultúrno-spoločenských  a športových akciách.

      V rámci plnenia výchovno – vzdelávacích cieľov predprimárneho vzdelávania majú deti priamo v MŠ možnosť pracovať s modernými digitálnymi technológiami a edukačnými programami. Každá trieda je vybavená počítačom s možnosťou pripojenia na internet.

      Jedna trieda je vybavená interaktívnou tabuľou.

      Priamo v materskej škole sa organizujú rôzne formy spolupráce s rodičmi – besiedky, rodičovské združenia, výstavy, tvorivé dielne, odborné poradenstvo.

      V oblasti odbornej komunikácie a poradenstva, spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou, špeciálnym pedagógom. Materská škola môže vzdelávať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ bude možné pre ne zabezpečiť podmienky v súlade so zákonom 245/2008Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 306 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 a bude zaručená efektivita výchovno-vzdelávacieho procesu intaktných detí.

      Budúcnosť

      Do budúcnosti má Materská škola ambíciu naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť v oblasti vzdelávania a výchovy. Zvyšovať odbornú úroveň pedagógov a ponúkať tak rodičom a ich deťom spoluprácu a pomoc v jednom z najdôležitejších období v živote človeka. Spoločným úsilím, tak v konečnom dôsledku pripraviť deťom čo najlepší vstup do prvých ročníkov základných škôl a pomôcť im stať sa absolventom predprimárneho vzdelávania nultého stupňa ISCED 0.

       

      MŠ ponúka…

       Výtvarný krúžok…

       

      V MŠ sa už niekoľko rokov realizuje výtvarný krúžok pod vedením učiteľky Ivety Lenkovej zo ZUŠ  J.Bosca  z Bardejova. Krúžok navštevujú deti z obidvoch tried. Deti majú možnosť tvorivo sa vyjadriť a vyskúšať si rôzne výtvarné techniky. Svoje originálne práce posielajú do rôznych výtvarných súťaží, na ktorých sa im niekedy podarí získať aj nejaké umiestnenie.

       

      Tanečný krúžok…

       

      Podobne ako výtvarný tak aj tanečný krúžok sa v MŠ realizuje už niekoľko rokov pod vedením učiteľky Mgr.Kataríny Boruvovej. Úlohou tanečného krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu. V školskom roku 2014/2015 sa detí našej MŠ v okresnej tanečnej súťaži zúčastnili na prvom mieste.

       

      Spolupráca so Základnou školou…

       

      Trieda detí ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  majú každoročne nadviazanú  spoluprácu s prváckou triedou  základnej školy. Prvácka a predškolácka trieda majú počas školského roka niekoľko vzájomných návštev, spoločných aktivít. Predovšetkým ide o návštevu prvákov v čase pred zápisom do prvého ročníka ZŠ. Učiteľky vzájomne spolupracujú aj pri rodičovskom združení, ktoré sa robí pre rodičov najstarších  predškolákov a je zamerané na školskú zrelosť. Počas školského roka máme možnosť zúčastňovať sa viacerých aktivít organizovaných školou, ako Karneval, MDD a pod.