• O nás

     • Nadpis

     • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice od 1.9.2005 ako plne organizovaná základná a materská škola s právnou subjektivitou.

      Patrónka školy je svätá sestra Faustína, ktorá pripomína ľudstvu pravdu o milosrdnej láske Boha ku každému človeku, dokonca i k najväčšiemu hriešnikovi. Jej životné krédo „Ježišu, dôverujem v Teba“ sa stalo aj krédom našej materskej školy.

       Výchovno- vzdelávací proces je realizovaný v duchu kresťanskej morálky. Cieľom cirkevnej katolíckej materskej školy je popri kvalitnom vzdelaní porovnateľnom so štátnymi školami rovnakého typu poskytovať deťom ich zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky a tak pre spoločnosť vychovať vzdelaných ľudí s jasnou duchovnou orientáciou. Ide o rozvoj rozumových schopností dieťaťa, získavanie potrebných návykov v mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej výchove, výchove ku kresťanskému plneniu povinností a výchove k aktívnej činnosti v kresťanskom spoločenstve.

      Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá vedúca školského stravovania. MŠ s celodennou prevádzkou poskytuje výchovu a vzdelávanie od 7.00 hod. do 16.30 hod. V školskom roku 2015/2016 sú v prevádzke dve triedy s počtom detí 50. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú  starostlivosť deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

      Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v Pláne práce školy, ktorý vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov na príslušný školský rok a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

      MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

       

      MŠ plní:

      pedagogickú funkciu - vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie

      poradenskú funkciu - odborné konzultácie o dieťati

      diagnostickú funkciu - včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine

      socializačnú funkciu - vytváranie vhodných podmienok

      kompenzačnú funkciu - vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi

       

       Podrobné informácie o činnosti a prevádzke MŠ nájdete v Školskom poriadku a Pláne práce školy /Dokumenty MŠ/.