• ŠkVP

     • ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

     • Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy.

      V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa žiaci v školskom roku 2018/2019 vzdelávajú nasledovne:

      • žiaci 1. až  4. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie,
      • žiaci 5. a 8. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre nižšie stredné vzdelávanie,
      • žiaci 9. ročníka pokračujú vo vzdelávaní podľa svojich pôvodných školských vzdelávacích programov.

      Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania:
      - primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
      - nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

      ŠKD

      SKOLSKY_VZDELaVACI_PROGRAM_SKD(1).pdf

      predprímarné vzdelávanie

      Skolsky_vzdelavaci_program_MS(1).pdf

      primárne vzdelávanie

      inovovany_SkVP_ISCED_1_faustiny_2018_2019_v1.pdf

      nižšie stredné vzdelávanie

      Inovovany_SkVP_ISCED_2_faustina_2018-2019_v2(1).pdf

      SkVP_ISCED_2_faustina_2018-2019.pdf